Skip to main content
KP Bibliotek

Sygeplejerske

Eksempel (1) på analyse af problemstilling (PICo)

PICo kan anvendes som  en skabelon til opbygning af en søgestrategi når du er interesseret i et bestemt begreb i forhold til en population, en patientgruppe eller et problem evt. i en bestemt kontekst. PICo kan give struktur på søgningen

Eksempel: Hvilke overvejelser gør sygeplejersker sig om berøring i forbindelse med den daglige pleje af indlagte patienter?

P  

        Patient        
Population
Problem   

                

I

 Interest                                       

      

Co

   Context                                                                                               

nurses
OR
nursing staff

AND

touching
OR
physical contact

AND

hospitalization
OR
hospitalized
OR
inpatients

Litteraturhenvisning: Joanna Briggs Institute 2011, Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2011, The University of Adelaide, South Australia.

 

Søgningen foretages i PubMed, men modellen kan også bruges i andre databaser:                                     

Kildekritik

Oversigtsartikler (eng.: reviews):

Systematiske oversigtsartikler er artikler, der sammenfatter resultaterne fra studier indenfor et veldefineret område. Der kan udarbejdes systematiske oversigtsartikler over mange forskellige typer af spørgsmål, men typisk er det dog studier, der ser på effekten af en behandling. En oversigtsartikel, der er publiceret for nylig kan være en hurtig vej til at finde bedst mulig evidens for en intervention.

Originalartikler (eng.: original article):

Denne type artikler indeholder ikke tidligere publicerede resultater. Det er et krav til denne type artikler, at de indeholder en grundig beskrivelse af forskningsmetoden bag studiet. De er sædvanligvis opbygget af følgende typer afsnit (betegnelserne kan variere fra tidsskrift til tidsskrift): baggrund, materiale, metode, resultater, diskussion af resultater og perspektivering. Ulempen ved originalarbejder er, at de oftest fokuserer på en meget smal problemstilling, og at det derfor er nødvendigt at læse mange artikler for at opnå et overblik over et emne.

Ledere (eng.: editorials):

Ledere er sædvanligvis en kort oversigtsartikel. Ledere kan bruges som den allerførste introduktion til et emne.

Abstracts og breve (eng.: abstracts, letters):

I databaserne findes ofte henvisninger til abstracts fra konferencer etc. Disse er traditionelt meget kortfattede (40-50 linjer) og ses ofte som forløberen for en regulær artikel. Abstracts er ofte ikke af samme kvalitet som større artikler, bl.a. fordi dokumentationen er sparsom.

Peer-review eller fagfællebedømmelse:
Er en publikationsprocedure, der traditionelt benyttes for at sikre videnskabelighed og kvalitet i forskningsartikler.
Metode:
Et peer-review af en forskningsartikel foretages efter at en forsker har indsendt sin artikel til et tidsskrift. Redaktøren sender artiklen videre til bedømmelse (peer review) typisk af 1-3 forskere indenfor samme forskningsfelt som forfatteren. Herefter udarbejdes en rapport der beskriver, hvilke ændringer der evt. skal foretages i artiklen før den kan publiceres (medmindre den forkastes). Når forfatteren har behandlet sin artikel i henhold til rapporten, sendes den tilbage til redaktøren, der evt. sender den videre til yderligere peer-review. Herefter kan artiklen publiceres i tidsskriftet, og kaldes nu en peer-reviewed artikel.
Check tidsskriftet:
Find tidsskriftets hjemmeside f.eks. via Google og check tidsskriftets Aims & Scope (formål og målgruppe). Her vil du straks kunne se, hvilke typer faglige og videnskabelige artikler tidsskriftet optager og om artiklerne i tidsskriftet er peer reviewed.
Check artiklen:
Hvis der står "Accepted for publication" indikerer dette at artiklen er vurderet af et videnskabeligt panel og at artiklen dermed er peer reviewed.

Center for Kliniske Retningslinjer bruger checklister fra SfR til at vurdere kvaliteten af kvantitative forskningsmetoder i sundhedsvidenskabelige artikler. Der findes en tjekliste til de forskellige studiedesign. 


Til brug for vurdering af kvalitativ forskning, hvor der f.eks. er anvendt en fænomenologisk metode mangler der et egnet redskab til at skelne den gode artikel fra den mindre gode. Derfor har en arbejdsgruppe under Dansk Sygeplejeselskab (Dasys) udarbejdet et skema VAKS til Vurdering Af Kvalitative Studier. 

Eksempel (2) på analyse af problemstilling (PICO)

PICO kan anvendes som en skabelon til opbygning af en søgestrategi når du er interesseret i en præcis intervention og et præcist effektmål. PICO kan give struktur på søgningen og det er ikke nødvendigt at kunne udfylde alle søjler.                                                           

Eksempel: Hvilken effekt har patientundervisning for livskvaliteten hos patienter med diabetes                                                   

P

Patient
Population Problem

 

I

Intervention

 

C

Comparison

 

O

Outcome

diabetes mellitus
OR
diabetic patients

AND

patient education
OR
diabetes education

AND

 

AND

ouality of life

Litteraturhenvisning: Richardson, W.S., Wilson, M.C., Nishikawa, J. & Hayward, R.S. 1995, "The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions", ACP Journal Club, vol. 123, no. 3, pp. A12-3.

 

Søgningen foretages i Cinahl, men modellen kan også bruges i andre databaser:

Hjælp til at finde kvalitative studier

Kvalitativ forskning udgør et væsentligt bidrag til forståelsen af forskelligartede aspekter i sygeplejen. 

Men det er ofte en udfordring at finde den kvalitative forskning og det tager typisk længere tid end at søge efter kvantitative studier og er også ofte sværere.

Nedenfor er link til inspiration, hvis du gerne vil finde kvalitative studier i databaserne Cinahl, Pubmed og PsycInfo.

Washington Health Sciences Library

Videncentret Odense Universitetshospital